Obrazek 1
Obrazek 2

Koła Pasjonatów Matematyki

REGULAMIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uczelniana organizacja studencka, zwana dalej „Kołem”, działająca na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej „Uniwersytetem”, w oparciu o Regulamin nosi nazwę: „Koło Pasjonatów Matematyki”.
 2. Siedzibą Koła jest gmach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej „Wydziałem”, mieszczący się w Warszawie.

Rozdział 2
Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Organizacji jest:

 1. popularyzacja matematyki;
 2. rozwój zainteresowań matematycznych członków Koła;
 3. pogłębianie wiedzy matematycznej członków Koła;
 4. promocja działalności naukowej i postawy badawczej w społeczności studenckiej.

§ 3

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację ogólnodostępnych wykładów i seminariów poświęconych matematyce i jej zastosowaniom;
 2. prowadzenie strony internetowej informującej o działaniach Koła;
 3. umożliwianie członkom uczestniczenia w konferencjach naukowych;
 4. prowadzenie dodatkowych zajęć dla społeczności studenckiej;
 5. organizację oraz współorganizację warsztatów z udziałem jej członków;
 6. organizację wyjazdów i innych przedsięwzięć o charakterze:
  1. naukowym,
  2. popularyzacyjnym,
  3. dydaktycznym,
  4. integracyjnym,
  5. promocyjnym.

Rozdział 3
Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła zostaje osoba, która poprawnie zarejestruje się na stronie internetowej Koła, zwanej dalej „Stroną”, o której mowa w rozdziale 5.

§ 5

 1. Każda osoba zainteresowana dołączeniem do Koła, zwana dalej „interesantem”, zobowiązana jest do rejestracji na Stronie.
 2. W trakcie rejestracji interesant zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 3. Zarząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez interesanta w procesie rejestracji.
 4. Interesanci oraz członkowie Koła zobowiązani są do utrzymywania aktualności danych zawartych w zarejestrowanym profilu na Stronie.
 5. Zarząd dokonuje weryfikacji dopełnienia formalności opisanych w ust. 1-4 i podejmuje decyzję o uznaniu członkostwa lub informuje interesanta w razie odmowy.
 6. Odmowa, o której mowa w ust. 5, wymaga uzasadnienia.

§ 6

 1. Członkom Koła przyznaje się status:

  1. członków zwyczajnych, będących jednocześnie członkami uczelnianej organizacji studenckiej w rozumieniu Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 152 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 334), zwanego dalej „Zasadami funkcjonowania organizacji”,
  2. członków honorowych

  – w momencie spełnienia przez nich przesłanek, o których mowa w ust. 2 i 3.

 2. Status członka zwyczajnego mają prawo uzyskać osoby posiadające prawa studenta lub doktoranta Uniwersytetu.

 3. Status członka honorowego mają prawo uzyskać pozostałe osoby.

§ 7

 1. Ustanie członkostwa w Kole następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji;
  2. uchwały Zarządu, w szczególności z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu;
  3. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności;
  5. śmierci.
 2. Odebranie statusu członka zwyczajnego w Kole może nastąpić na skutek:
  1. utraty praw studenta lub statusu doktoranta Uniwersytetu;
  2. zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, składa się na piśmie prezesowi Koła, zwanemu dalej “Prezesem”.
 4. Ustanie członkostwa w Kole lub odebranie statusu członkowskiego z powodów opisanych w ust. 1 i 2, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2, stwierdza Prezes w drodze obwieszczenia.

§ 8

 1. Decyzję Zarządu, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, uznaje się za dostarczoną po 24 godzinach od publikacji, o której mowa w § 25 ust. 5.
 2. Od decyzji Zarządu, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, członek może się odwołać do walnego zebrania członków Koła, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.
 3. Odwołanie wnosi się na piśmie do Prezesa w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.
 4. Prezes zwołuje w drodze obwieszczenia obrady Walnego Zebrania w ciągu 3 dni od wniesienia odwołania, ustalając jego termin nie dalej niż na 10 dni od jego zwołania, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku, gdy ustalono już termin obrad Walnego Zebrania na nie dalszy niż miesiąc od wniesienia odwołania, do porządku obrad tego Walnego Zebrania dodaje się rozpatrzenie odwołania i od postanowień ust. 4 odstępuje się.
 6. Jeśli na obradach Walnego Zebrania lub przy głosowaniu w sprawie rozpatrzenia odwołania nie stawiła się odpowiednia liczba osób, o której mowa w § 16 ust. 2, odwołanie uznaje się za rozpatrzone negatywnie.

§ 9

 1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo do:
  1. udziału w warsztatach, wyjazdach i innych wydarzeniach organizowanych przez władze Koła;
  2. używania odznak i znaków Koła, na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i polityką działania Koła;
  3. zgłaszania opinii, wniosków i inicjatyw dotyczących działalności Koła do jego władz.
 2. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na funkcje Prezesa i Wiceprezesów.

§ 10

Do obowiązków wszystkich członków Koła należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła, a zwłaszcza w wydarzeniach przez nie organizowanych;
 2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych organów Koła;
 3. należyte dbanie o powierzone mienie;
 4. godne reprezentowanie Koła;
 5. dbanie o aktualność informacji znajdujących się na Stronie;
 6. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 7. informowanie władz Koła o zajściu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 z wyłączeniem ust. 1 pkt 2, 4 i 5;
 8. rozliczenie się z powierzonego mienia, w przypadku ustania członkostwa;
 9. w zakresie działań prowadzonych na Stronie – przestrzeganie zasad etykiety, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrych obyczajów;
 10. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków, o których mowa w § 12.

Rozdział 4
Władze Koła

Oddział 1
Przepisy wstępne

§ 11

Poprzez władze Koła rozumie się:

 1. Walne Zebranie członków;
 2. Zarząd.

Oddział 2
Walne zebranie członków

§ 12

Walne Zebranie, na które składają się wszyscy członkowie Koła, jest najwyższą władzą Koła, decydującą o sprawach kluczowych dla funkcjonowania i kształtu Koła.

§ 13

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Koła i wprowadzanie w nim zmian;
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz uzupełnianie jego składu;
 3. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła;
 4. Kompetencje wyłączne przewidziane w przepisach szczególnych;
 5. Kompetencje niezastrzeżone innym władzom Koła.

§ 14

 1. Obrady Walnego Zebrania zwoływane są przez Prezesa co najmniej raz w roku lub każdorazowo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła, lub co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.
 2. Prezes zwołuje obrady Walnego Zebrania w drodze obwieszczenia podając w jego treści termin, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Nie później niż na trzy dni przed zwołaniem Walnego Zebrania, Prezes, w drodze obwieszczenia, podaje formę lub miejsce tego zebrania, proponowany porządek obrad oraz wszelkie inne dokumenty związane z przyczynami jego zwołania.
 4. Walne Zebranie podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności połowy ogólnej liczby członków Koła, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 5. W razie braku kworum Prezes, jeśli istnieje taka potrzeba, ponownie zwołuje obrady Walnego Zebrania w ciągu 3 dni od zaistnienia rzeczonej sytuacji, ustalając jego termin na nie dalej niż 14 dni od jego zwołania.

§ 15

 1. Osobą prowadzącą obrady Walnego Zebrania, zwaną dalej „przewodniczącym”, jest Prezes lub osoba przezeń wyznaczona w drodze obwieszczenia.

 2. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego w drodze obwieszczenia, zwaną dalej „protokolantem”.

 3. Protokoły z obrad Walnego Zebrania, zwane dalej „Protokołami”, udostępniane są, wraz ze wszystkimi uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie, nie później niż 2 tygodnie od jego zakończenia wszystkim członkom Koła.

 4. Protokoły muszą zawierać w szczególności:

  1. daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia obrad;
  2. proponowany i rzeczywisty porządek obrad;
  3. przedmiot każdego z punktów porządku obrad skrótowo opisujący wydarzenia zaszłe w trakcie obrad Walnego Zebrania;
  4. liczbę osób obecnych na obradach Walnego Zebrania z wyszczególnieniem liczby osób o poszczególnych statusach członkowskich;
  5. liczbę osób biorących udział w każdym z głosowań, tryb ich przeprowadzenia oraz ich wyniki.
 5. Protokoły podpisują protokolant oraz przewodniczący.

 6. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie podpisuje przewodniczący.

 7. Protokoły oraz uchwały podjęte przez Walne Zebranie podlegają publikacji na Stronie, po podpisaniu zgodnie z ust. 5 i 6.

 8. Przewodniczący w porozumieniu z protokolantem i Zarządem może w drodze obwieszczenia:

  1. sprostować błędy w dokumentach powstałych w związku z prowadzonymi przez niego obradami Walnego Zebrania,
  2. rozszerzyć treść tych dokumentów

  – nie później niż do 14 dni od ich pierwotnej publikacji.

 9. Członkowie Koła mają prawo zgłaszać uwagi dotyczące Protokołów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie w terminie 7 dni od ich pierwotnej publikacji.

§ 16

 1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje się przez aklamację w obecności co najmniej 4/5 liczby członków zwyczajnych.
 2. Odwołanie od decyzji Zarządu, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, rozpatruje się pozytywnie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła.
 3. Szczegółowe zasady uchwalania Regulaminu i jego zmian reguluje rozdział dziewiąty oddział drugi.

Oddział 3
Zarząd

§ 17

 1. Zarząd jest główną władzą wykonawczą Koła, decydującą o jego bieżącej polityce działania oraz nadającą bieg podejmowanym przedsięwzięciem.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Koła przed władzami Wydziału, władzami Uniwersytetu oraz jego podmiotami, a także poza nimi;
  2. uchwalanie decyzji o ustaniu członkostwa, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2;
  3. organizowanie wyjazdów, warsztatów szkoleniowych oraz innych wydarzeń dla członków Koła;
  4. organizowanie wydarzeń dla społeczności Uniwersytetu i wszystkich innych osób zainteresowanych matematyką;
  5. inne kompetencje przewidziane w przepisach szczególnych.
 2. Do obowiązków Zarządu należy:
  1. prowadzenie ewidencji członków Koła;
  2. bieżący kontakt z członkami Koła, zwłaszcza w sprawach niecierpiących zwłoki;
  3. wsparcie merytoryczne osób wybranych do Zarządu na nową kadencję, zwłaszcza przed objęciem przez nich funkcji, wraz z przekazaniem wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Zarządu;
  4. inne obowiązki przewidziane w przepisach szczególnych.

§ 19

 1. Zarząd stanowią:

  1. Prezes,
  2. wiceprezes lub wiceprezesi Koła,
  3. pozostali członkowie Zarządu

  – wybrani przez Walne Zebranie.

 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym osoby pełniącej obowiązki Prezesa.

 3. Szczegółowe zasady wyboru, powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz uzupełniania jego składu reguluje § 28-30.

§ 20

 1. W celu realizacji swoich kompetencji Zarząd może powoływać na czas trwania swojej kadencji:
  1. pełnomocników;
  2. podmioty kolegialne.
 2. Zarząd, powołując pełnomocników lub podmioty kolegialne, określa zakres ich kompetencji niewykraczający poza kompetencje Zarządu lub Prezesa.
 3. Pełnomocnicy i członkowie podmiotów kolegialnych nie biorą czynnego udziału w podejmowaniu decyzji przez Zarząd, o ile nie są jego członkami.

§ 21

 1. Do kompetencji Prezesa należy:
  1. reprezentowanie całego Zarządu przed władzami Wydziału, władzami Uniwersytetu oraz jego podmiotami, a także poza nimi;
  2. nadawanie biegu wnioskom i inicjatywom członków Koła kierowanym do Walnego Zebrania poza jego obradami, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w § 8 ust. 2 i rozdział dziewiąty oddział drugi;
  3. inne kompetencje przewidziane w przepisach szczególnych.
 2. Do obowiązków Prezesa należy:
  1. składanie sprawozdań, o których mowa w § 7 Zasad funkcjonowania organizacji;
  2. zwołanie Walnego Zebrania, którego termin przypada na dzień pomiędzy 15 października i 15 listopada, jednak nie późniejszy niż rok od rozpoczęcia przezeń kadencji, celem wyboru nowego Zarządu;
  3. ustalenie w drodze obwieszczenia, listy oficjalnych mediów Koła, w tym adresów Strony;
  4. ogłoszenie, w drodze obwieszczenia, listy adresów poczty elektronicznej Koła i członków Zarządu stosowanych do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Koła;
  5. inne obowiązki przewidziane w przepisach szczególnych.

§ 22

 1. Wiceprezesi Koła, zwani dalej „Wiceprezesami”, pełnią obowiązki Prezesa w sytuacji jego niezdolności do pełnienia swoich obowiązków.
 2. Walne Zebranie przy wyborze członków Zarządu może zatwierdzić zaproponowaną przez Prezesa kolejność, z jaką Wiceprezesi przejmują jego obowiązki po nim oraz po sobie.
 3. W razie niepodjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2, takiego wskazania może udzielić Prezes podając tę informację do wiadomości całego Zarządu.
 4. W sytuacji, gdy Walne Zebranie oraz Prezes nie udzielą wskazania, o którym mowa w ust. 2, Wiceprezesi pełnią obowiązki Prezesa kolegialnie i jednomyślnie.
 5. Wiceprezesi pełniący obowiązki Prezesa przejmują wszystkie jego kompetencje.

§ 23

Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 15 listopada danego roku kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż przed wyborem nowego Prezesa i kończy się z rozpoczęciem kolejnej kadencji Zarządu.

§ 24

 1. Zarząd obraduje w trybie posiedzeń, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Posiedzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających, w szczególności, porozumiewanie się na odległość i wielostronną transmisję danych w czasie rzeczywistym.
 4. Posiedzenia mogą w szczególności odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym.
 5. Posiedzenia Zarządu prowadzą Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. Dokumentację dotyczącą posiedzenia, w tym planowany porządek obrad, przygotowuje Prezes lub osoba przez niego wyznaczona do prowadzenia tego posiedzenia.
 7. O miejscach i terminach posiedzeń Prezes informuje członków Zarządu.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty.

 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć:

  1. członkowie Zarządu;
  2. pełnomocnicy i członkowie podmiotów kolegialnych powołani przez Zarząd;
  3. inne osoby zaproszone przez Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu, na których podejmowane są uchwały Zarządu, są protokołowane.

 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu muszą zawierać w szczególności:

  1. daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia obrad;
  2. proponowany i rzeczywisty porządek obrad;
  3. przedmiot każdego z punktów porządku obrad skrótowo opisujący treść dyskusji przy jego okazji;
  4. liczbę osób obecnych na posiedzeniu, z wyszczególnieniem Prezesa;
  5. liczbę osób biorących udział w każdym z głosowań, tryb ich przeprowadzenia oraz ich wyniki.
 5. Protokoły z posiedzeń Zarządu i uchwały Zarządu podlegają publikacji na Stronie, po podpisaniu przez Prezesa.

 6. Prezes w porozumieniu z Zarządem może w drodze obwieszczenia:

  1. sprostować błędy w dokumentach powstałych w związku z obradami Zarządu,
  2. rozszerzyć treść tych dokumentów

  – nie później niż do 14 dni od ich pierwotnej publikacji.

 7. Członkowie Zarządu mają prawo zgłaszać uwagi dotyczące Protokołów z posiedzeń Zarządu i uchwał podjętych na tych posiedzeniach w terminie 7 dni od ich pierwotnej publikacji.

§ 26

 1. Uchwały Zarządu zapadają w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jednak nie mniej niż trzech członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Głosowanie w trakcie posiedzenia Zarządu zarządza osoba prowadząca posiedzenie.
 3. W przypadku równej liczby głosów, wynik głosowania rozstrzyga Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 27

 1. Głosowanie nad uchwałami, o których mowa w § 26 ust. 1, może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji, o których mowa w § 24 ust. 3.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, brak oddania głosu uznaje się za nieobecność. Postanowienia § 26 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 zarządza Prezes, podając do wiadomości wszystkich członków Zarządu przedmiot głosowania oraz czas na podjęcie decyzji.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na godzinę przed zakończeniem głosowania, czas na podjęcie decyzji może zostać przedłużony.
 5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy liczba osób, które oddały głos, pozwala na podjęcie decyzji.

§ 28

 1. Decyzje dotyczące wyboru i zasad funkcjonowania nowego Zarządu zapadają na obradach Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
 2. Prezes powoływany jest bezwzględną większością głosów.
 3. Własną kandydaturę na Prezesa zgłosić może każdy członek zwyczajny.
 4. Kandydaturę członka zwyczajnego na Prezesa zgłosić może każdy członek Koła.
 5. Kandydatury, o których mowa w ust. 3 i 4, zgłasza się w trakcie obrad Walnego Zebrania w punkcie porządku obrad dotyczącym wyboru Prezesa.
 6. Na kandydaturę, o której mowa w ust. 4, członek zwyczajny, którego kandydaturę zgłoszono, musi wyrazić zgodę.
 7. Po wyborze Prezesa, proponuje on skład zarządu, w tym co najmniej jednego Wiceprezesa.
 8. Jeśli w składzie, o którym mowa w ust. 7, znajduje się więcej niż jeden Wiceprezes, Prezes może zaproponować kolejność w jakiej Wiceprezesi przejmują jego obowiązki po nim oraz po sobie.
 9. Nowy zarząd powoływany jest zwykłą większością głosów.
 10. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej liczby głosów Prezes ponownie proponuje skład zarządu, do momentu wyboru Zarządu.
 11. W przypadku wyborów uzupełniających na Wiceprezesa lub do Zarządu, postanowienia ust. 3-6 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 29

 1. Członka Zarządu odwołuje:
  1. Prezes, za zgodą wszystkich pozostałych członków Zarządu, w drodze obwieszczenia;
  2. Walne Zebranie na pisemny wniosek:
   1. Prezesa;
   2. co najmniej tylu członków zwyczajnych ilu wybrało tego członka;
   3. co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wnosi się do Prezesa. Postanowienia § 8 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
 3. Walne Zebranie odwołuje członka Zarządu bezwzględną większością głosów.

§ 30

 1. Wraz z zakończeniem wyborów, o których mowa § 28, wybrana liczba Wiceprezesów oraz członków Zarządu staje się maksymalną liczbą Wiceprezesów oraz członków Zarządu na nową kadencję, o ile Walne Zebranie nie podejmie dodatkowej decyzji w sprawie ustalenia tych liczb.
 2. Skład Zarządu można każdorazowo uzupełnić do maksymalnej liczby jego członków.
 3. Celem uzupełnienia składu Zarządu, Prezes może zwołać obrady Walnego Zebrania. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku, gdy liczba Wiceprezesów spadnie poniżej maksymalnej, Zarząd może wyznaczyć nowego Wiceprezesa ze swojego składu.
 5. W przypadku, gdy Prezes nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków przez okres dłuższy niż dwa miesiące, funkcję opróżnia się i należy przeprowadzić na nią wybory uzupełniające.
 6. Celem uzupełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesi lub Zarząd mogą zwołać obrady Walnego Zebrania. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5
Strona internetowa Koła

§ 31

 1. Główną funkcją Strony jest ewidencja członków Koła.
 2. Do funkcji pełnionych przez Stronę należą m.in.:
  1. zapewnianie płynnego przepływu informacji pomiędzy Zarządem, a członkami Koła poprzez regularne zamieszczanie ogłoszeń, aktualności oraz dokumentów dotyczących działalności Koła;
  2. organizacja bazy danych członków Koła;
  3. organizacja procesu nabycia członkostwa w Kole.

§ 32

 1. Koło zastrzega sobie prawo do moderacji treści zamieszczanych na Stronie oraz do blokowania dostępu osobom naruszającym postanowienia regulaminu.
 2. Zmiana danych osób zarejestrowanych na Stronie może zostać dokonana przez Zarząd na prośbę osoby, której ta zmiana dotyczy lub za jej zgodą.
 3. Brak zgody, o której mowa w ust. 2, na wyeliminowanie błędów lub nieprawdziwych informacji może zostać uznany za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku braku dostępu do strony lub jej awarii, zgłoszenia do Koła są przyjmowane drogą określoną przez Zarząd.
 5. Osoba utrzymująca funkcjonowanie i rozwój Strony, zwana dalej “Webmasterem”, jest wybierana przez Zarząd bezterminowo, z możliwością rezygnacji lub odwołania.
 6. Zarząd może, na prośbę Webmastera, powołać dodatkowe osoby, zwane dalej “pomocnikami Webmastera”, których zadaniem jest wsparcie Webmastera w pracach w zakresie przez niego określonym.
 7. Rezygnację, o której mowa w ust. 5, Webmaster składa Prezesowi na piśmie.
 8. Do pomocników webmastera postanowienia ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
 9. W przypadku rezygnacji Webmastera, może on wskazać nowego kandydata na swoje stanowisko.
 10. Webmaster i jego pomocnicy zobowiązani są do:
  1. przestrzegania aktualnego Regulaminu hostingu stron www na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Dz. WMIM UW z 2021 r., poz. 54);
  2. przed ustąpieniem z funkcji – wsparcia merytorycznego potencjalnych kandydata lub kandydatów na stanowisko Webmastera lub jego pomocników, wraz z przekazaniem wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania i rozwoju Strony;
  3. w przypadku ustąpienia z funkcji – wsparcia kandydata na Webmastera lub nowo wybranego Webmastera w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.

Rozdział 6
Prawa autorskie i prawo do wizerunku

§ 33

 1. Członkowie Koła wyrażają bezpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, zgodę na rejestrację fotograficzną oraz audiowizualną swojego wizerunku podczas wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Koło, lub w których ono uczestniczy, w szczególności podczas:
  1. konferencji;
  2. warsztatów;
  3. szkoleń;
  4. spotkań o charakterze integracyjnym.
 2. Członek Koła wyraża zgodę na utrwalanie w dowolnej formie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych jego wizerunku, w związku z korzystaniem i rozporządzeniem prawami do wykonania, z zachowaniem ust. 1.
 3. Zgody, o których mowa w ust. 1-3 członkowie Koła mogą wycofać, z zastrzeżeniem art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83).

§ 34

 1. Kod źródłowy Strony wykorzystywany jest przez Uniwersytet wyłącznie na Stronie celem zapewnienia jej sprawnego działania.
 2. Webmaster i jego pomocnicy zrzekają się praw majątkowych do kodu źródłowego Strony na rzecz Uniwersytetu w chwili wprowadzania w nim zmian, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Webmaster może wykorzystać wizerunek Strony jako część autoprezentacji w zakresie pozyskiwania partnerów lub budowania własnego wizerunku zawodowego.
 4. Listę osób pracujących nad Stroną i współpracujących w zakresie wprowadzonych w niej zmian w przeszłości i obecnie a także licencji, na podstawie których zamieszczane są na niej stosowne treści, Webmaster zamieszcza i aktualizuje na podstronie Strony pod wskazanym przez siebie adresem.

Rozdział 7
Finanse Koła

§ 35

Działalność Koła jest finansowana przede wszystkim przez Uniwersytet.

§ 36

 1. Koło przeznacza uzyskane środki, o których mowa w Zasadach funkcjonowania organizacji, w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz celami Koła, w szczególności na:
  1. organizację wyjazdów, warsztatów lub innych przedsięwzięć Koła;
  2. zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania Koła;
  3. bieżące potrzeby Koła związane z jego działalnością.
 2. Zarząd podejmuje decyzje, na co przeznaczać będzie środki, po zasięgnięciu opinii opiekuna Koła, zwanego dalej „Opiekunem”, o ile ich przeznaczenie nie wynika z trybu ich przyznania.
 3. Zarząd jest odpowiedzialny za rozliczenie środków, o których mowa w ust. 1, kolegialnie i indywidualnie w zakresie, w którym odpowiedzialność ta została wyznaczona.

Rozdział 8
Opiekun Koła

§ 37

Rolę Opiekuna pełni dr hab. Piotr Nayar prof. ucz.

§ 38

 1. Zmiana Opiekuna następuje w trybie zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do wniosku, o którym mowa w § 41 ust. 2, dołącza się zgodę na zmianę Opiekuna podpisaną przez:
  1. Opiekuna;
  2. kandydata na Opiekuna;
  3. p.o. Dziekana Wydziału;
  4. Prezesa.
 3. Na Walne Zebranie, na którym ma dojść do zmiany Opiekuna, Prezes zaprasza osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3.

§ 39

 1. Do zadań Opiekuna należą:
  1. wsparcie merytoryczne Zarządu w prowadzonych działaniach i organizacji wydarzeń oraz przedsięwzięć;
  2. wsparcie reprezentacyjne Zarządu, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków, o których mowa w Zasadach Funkcjonowania Organizacji;
  3. inne zadania przewidziane w przepisach szczególnych.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

Oddział 1
Przepisy ogólne

§ 40

Ilekroć w Regulaminie mowa o informacjach składanych w formie pisemnej rozumie się przez to również wysłanie skanu stosownego pisma w załączniku do wiadomości na adres poczty elektronicznej Koła.

Oddział 2
Zmiana Regulaminu

§ 41

 1. Inicjatywę do zmiany Regulaminu posiadają:
  1. członkowie Zarządu;
  2. co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
 2. Inicjatywę do zmiany Regulaminu składa się na piśmie Prezesowi w postaci wniosku wraz z dołączonym projektem regulaminu.
 3. Prezes zwołuje obrady Walnego Zebrania w ciągu 5 dni ustalając jego termin na nie wcześniej niż 2 tygodnie od terminu zwołania celem głosowania nad projektem regulaminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 42

 1. Decyzja o uchwaleniu regulaminu lub jego zmianie może zostać podjęta po wysłuchaniu opinii wszystkich zainteresowanych obecnych na obradach Walnego Zebrania.
 2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, podejmuje się większością 3/5 głosów w obecności Prezesa, oraz co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
 3. W przypadku braku obecności osób, o których mowa w ust. 2, projekt regulaminu jest odrzucany.

Oddział 3
Wykładnia Regulaminu

§ 43

Wykładni Regulaminu dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.